Khởi công xây dựng nhà kho mới công ty TNHH Tenma Việt Nam

Khởi công xây dựng nhà kho mới công ty TNHH Tenma Việt Nam