Khởi công xây dựng nhà xưởng 5, 6, 7 Rorze Robotech

Khởi công xây dựng nhà xưởng 5, 6, 7 Rorze Robotech