Sự kiện hoàn thành bàn giao nhà xưởng số 4 Rorze Robotech

Sự kiện hoàn thành bàn giao nhà xưởng số 4 Rorze Robotech