Tổ chức Lễ cầu an dự án WFC CHUO KĐT ven sông Lạch Tray

Tổ chức Lễ cầu an dự án WFC CHUO KĐT ven sông Lạch Tray