Nghi thức tặng hoa trong Lễ Khánh thành Xi măng Phúc sơn

06/06/2021 7:26:33 PM | 19

Nghi thức tặng hoa trong Lễ Khánh thành Xi măng Phúc sơn