Lễ khánh thành Tổng kho khí hoá lỏng miền Bắc

01/07/2021 1:01:12 AM | 12

Lễ khánh thành Tổng kho khí hoá lỏng miền Bắc