Lễ khởi công dự án 3 Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (VJE)

01/07/2021 12:55:47 AM | 672

Lễ khởi công dự án 3 Công ty TNHH Cơ khí Việt Nhật (VJE)