Lễ kéo quốc kỳ Việt Nam - Nhật Bản

29/06/2021 6:51:08 PM | 821

Lễ kéo quốc kỳ Việt Nam - Nhật Bản