Khánh thành nhà máy SX thiết bị y tế kỹ thuật số VIKOMED

Khánh thành nhà máy SX thiết bị y tế kỹ thuật số VIKOMED