Lễ Khánh thành Tổng Kho Khí hóa lỏng Miền Bắc

06/06/2021 7:33:01 PM | 18

Lễ Khánh thành Tổng Kho Khí hóa lỏng Miền Bắc