Lễ Khởi công Dự án KCN Sông Khoai - Tập đoàn Amata - Thái Lan

06/06/2021 7:36:12 PM | 187

Lễ Khởi công Dự án KCN Sông Khoai - Tập đoàn Amata - Thái Lan