Sự kiện động thổ xây dựng dự án do Daiwa House là nhà thầu chính

Sự kiện động thổ xây dựng dự án do Daiwa House là nhà thầu chính