Tổ chức sự kiện ký kết khử mặn dùng năng lượng gió, mặt trời

Tổ chức sự kiện ký kết khử mặn dùng năng lượng gió, mặt trời