Album lễ khai trương TT đào tạo Kỹ thuật tại Đại học Công nghiệp Hà Nội - Tập đoàn Công nghiệp Hồng Hải

Album lễ khai trương TT đào tạo Kỹ thuật tại Đại học Công nghiệp Hà Nội - Foxconn