Album lễ khánh thành Kho ngoại quan Long Giang - Giai đoạn 1

Album lễ khánh thành Kho ngoại quan Long Giang - Giai đoạn 1