Lễ đặt ky đóng tàu | Keel laying ceremony

Lễ đặt ky đóng tàu | Keel laying ceremony