Tổ chức sự kiện có cần xin giấy phép không, thủ tục thế nào?

Tổ chức sự kiện có cần xin giấy phép không, thủ tục thế nào?