Tổ chức Sự kiện Khánh thành Kho ngoại quan Long Giang

Tổ chức Sự kiện Khánh thành Kho ngoại quan Long Giang