Khánh thành Công ty Chế tạo máy Citizen Việt Nam

Khánh thành Công ty Chế tạo máy Citizen Việt Nam