Khánh thành Công Ty Công Nghệ Máy Văn Phòng Kyocera Việt Nam

Khánh thành Công ty Công nghệ máy văn phòng Kyocera Việt Nam