Khánh thành Công ty Kyoritsu Việt Nam

Khánh thành Công ty Kyoritsu Việt Nam