Khánh thành Công ty Zeon Việt Nam

Khánh thành Công ty Zeon Việt Nam