Album khánh thành Khu sản xuất số 2 Nhà máy Sứ vệ sinh Inax Giảng Võ

Album khánh thành Khu sản xuất số 2 Nhà Máy sứ vệ sinh Inax Giảng Võ