Khánh thành Nhà máy KORG Việt Nam giai đoạn 2

Khánh thành Nhà máy KORG Việt Nam giai đoạn 2