Khởi công Dự án số 3 Công ty Cơ khí Việt Nhật (VJE)

Khởi công Dự án số 3 Công ty Cơ khí Việt Nhật ( VJE)