Album khởi công xây dựng Nhà máy Liên doanh Y học Việt - Hàn (Vikomed)

Album khởi công xây dựng Nhà máy Liên doanh Y học Việt - Hàn (Vikomed)