Sản xuất phim giới thiệu về doanh nghiệp của Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)

Sản xuất phim giới thiệu về doanh nghiệp của Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)