Thiết kế, gia công sản xuất ảnh sản phẩm Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)

Thiết kế, gia công sản xuất ảnh sản phẩm Công ty Cơ Khí Việt Nhật (VJE)