Kỷ niệm 5 năm ngày đi vào hoạt động sản xuất KYOCERA Việt nam

Kỷ niệm 5 năm ngày đi vào hoạt động sản xuất Công ty TNHH KYOCERA Việt nam